130. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

        Τους τελευταίους μήνες, δίνουμε έναν αγώνα υπεράσπισης του Λογαριασμού Επικούρησης, που αποτελεί σημαντικό φορέα διασφάλισης του εισοδήματός των εργαζομένων μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση αλλά και των συνταξιούχων που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην Εθνική Τράπεζα.

        Αυτός ο αγώνας έχει θεσμική αξία και περιεχόμενο γιατί δεν αφορά μόνο στο παρελθόν αλλά αφορά και στο παρόν και στο μέλλον χιλιάδων εργαζομένων που περιμένουν να πάρουν Επικούρηση.

Διαβάστε περισσότερα: 130. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Σχόλια (0)

119. ΝΕΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΝΕΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η  Διοίκηση της Εθνικής αντί να αφουγκραστεί την αγανάκτηση και τα ηχηρά μηνύματα της απεργίας και της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας χιλιάδων εργαζόμενων και συνταξιούχων, τους αγνόησε και προχώρησε,  μάλιστα, σε νέα απειλητική επιστολή χωρίς να προσθέσει κάτι καινούργιο, διατηρώντας το τελεσίγραφο παύσης καταβολής των υποχρεώσεών της στην Επικούρηση μετά τον Οκτώβριο.

Με στόχο την απαλλαγή της Τράπεζας από τη

Διαβάστε περισσότερα: 119. ΝΕΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Σχόλια (0)

ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ του ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.10.2017
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

       Στις 6.10.2017 συζητούνται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι δύο αιτήσεις ακύρωσης που είχε καταθέσει τον Οκτώβριο του 2016 η ΟΤΟΕ  μαζί με την ΟΣΤΟΕ και μεγάλο αριθμό Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων μελών της ΟΤΟΕ, αλλά και των Συνταξιούχων για την ακύρωση των δύο Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε συνέχεια του αντιασφαλιστικού Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) σχετικά με τον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα: ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ του ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Σχόλια (0)

118. ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
      Νέα επιστολή έστειλε χθες κ. Φραγκιαδάκης στους Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ, Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην οποία επαναλαμβάνει τις θέσεις του. Δεν ανταποκρίθηκε στο ψήφισμα της συγκέντρωσης για άρση του τελεσιγράφου και παραμένει η απειλή διακοπής της Επικούρησης από τον Οκτώβριο και μετά. 
 
       Την επιστολή την κοινοποιεί και πάλι στην Κυβέρνηση και ζητά, εντός των αμέσως προσεχών ημερών, κοινή συνάντηση με τα σωματεία Εργαζομένων, Συνταξιούχων και Τ.Υ.Π.Ε.Τ., προκειμένου να εξειδικεύσει την πρότασή του.   
 
       Μετά και από αυτή την εξέλιξη, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα: 118. ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

Σχόλια (0)

117.

ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ 117 ΑΘΖΛΑ, 27.9.2017 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ΢ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ΢ ΘΑΗ Π΢ΚΒΝ΢ΙΔ΢ΡΗΘΖΠ Συναδέλφιζζες/ζυνάδελφοι, Τν Πξόγξακκα απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη απεπζύλεηαη θπξίσο ζε καζεηέο ηνπ Ιπθείνπ. Πεξηιακβάλεη νκαδηθή ρνξήγεζε εηδηθώλ ςπρνκεηξηθώλ δνθηκαζηώλ (ηεζη ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ) θαζώο θαη εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηεξεπλνύλ ηα ελδηαθέξνληα, ηηο επαγγεικαηηθέο αμίεο, ηα κειινληηθά ζρέδηα, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, θ.ά. Η εμέηαζε ζπκπιεξώλεηαη κε αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο ησλ καζεηώλ κε εηδηθνύο επηζηήκνλεο όπνπ ζπδεηώληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη θαη δηεξεπλώληαη ηα «ζέισ» θαη ηα «κπνξώ» ηνπο. Αλαιύνληαη, δειαδή. εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ βνεζνύλ ηνπο λένπο λα απνθηήζνπλ κηα πην μεθάζαξε εηθόλα γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα: 117.

Σχόλια (0)
Copyright 2011. Auto Insurance Quotes. Powered by Bluefairy